Обща информация

 

Влизащият в сила от 25 май 2018г. Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 или GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. е един от най-значителните законови актове, който засяга начините, по които Абела Тур ЕООД изпълнява дейностите по обработка на информацията. Регламентът е създаден да защитава личните данни на гражданите на Европейския съюз и свободното им пренасяне. Абела Тур ЕООД в качеството си на Администратор на лични данни прилага и отговаря на всички изисквания на Регламента и събира минимални данни на лицата, необходими за осъществяване на своята дейност и задължения, като ги пази отговорно и законосъобразно.

 В тази политика ще намерите следната информация:

 • Какви лични данни и с каква цел събираме за вас
 • Как и в какви срокове съхраняваме личните данни
 • На кого и защо предоставяме или прехвърляме личните ви данни
 • Информация за вашите права относно личните ви данни
 • Как може да получите информация за държаните от нас ваши данни
 • Какви бисквитки поддържаме на нашия сайт и как да ги приемате и настройвате
Информация относно Администратора на лични данни
 1. Наименование: Абела Тур ЕООД
 2. ЕИК: 202323417
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда, бл. 143, вх. Б, ет.5
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1000, ул. Граф Игнатиев 7Б, ет.1
 5. E-mail: gdpr@abelatour.com
 6. Телефон: 088 684 7933

Абела Тур ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 със Закона за защита на личните данни на Република България.

Освен това Абела Тур ЕООД спазва и специалните законови изисквания по Закона за туризма, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите и други приложими  нормативни актове.

В случай на въпроси или за повече информация, винаги може да се обърнете към нашето Отговорно лице по защита на данните на имейл gdpr@abelatour.com.

Информация относно компетентния надзорен орган
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 9153518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Определения и основание за обработване на лични данни

Чл. 1. Какво представляват личните данни и тяхното обработване

 1. „лични данни” означава:

всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 1. „обработване“ означава:

всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Чл. 2. Абела Тур ЕООД събира, обработва и съхранява ваши лични данни във връзка с резервацация за туристическа услуга или участие в събитие и сключване на договори с дружеството, на основание чл. 6, пар. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на следното:

 • Получено изрично съгласие от вас, а за лица под 14 години от законния родител/настойник;
 • Изпълнение на задълженията на Абела Тур ЕООД по договор с вас за туристическа или друга услуга;
 • Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Абела Тур ЕООД;
 • За правни интереси на Абела Тур ЕООД.
Цели и принципи при обработване на лични данни

 Чл. 3. Личните данни се събират от Абела Тур ЕООД от лицата, за които се отнасят или от техни представители.

Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на съответните цели.

Чл. 4. Абела Тур ЕООД събира, обработва и съхранява Ваши лични данни за:

 • Резервация на хотел, самолетен или друг билет, за туристическа услуга, организирана или предоставяна от Абела Тур ЕООД или друг туроператор
 • Обезпечаване изпълнението на договор за услуга
 • Заплащане на предоставена услуга (банкова сметка)
 • Осъществяване на пряка връзка за допълнителна информация и комуникация във връзка с предоставяна услуга
 • Счетоводни цели
 • Законови задължения
 • Статистически цели
 • Изпращане на информационни съобщения

Чл. 5. Абела Тур ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Чл. 6. Абела Тур ЕООД спазва следните принципи при обработване на лични данни:

1.Личните данни са:

a)обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

б) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1 от Регламента, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

в) подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

г) точни и при необходимост са поддържани в актуален вид; ще се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

д) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламента, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламента с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

е) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

2.Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на точка 1 („отчетност“).

3.При обработването и съхранението на личните данни, Абела Тур ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите легитимни интереси в:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • защита на правни претенции.

Абела Тур ЕООД гарантира, че работи в съответствие с тези принципи в текущото обработване и ще ги прилага при проектиране и въвеждане на нови методи за обработване като например нова информационна система или технология.

Чл. 7. Абела Тур ЕООД обработва следните категории лични:

Индивидуализиращи данни  и данни за издаването на фактура на физическо лице – Tрите имена на кирилица и на латиница, единен граждански номер, номер и дата на издаване и валидност на документ за самоличност, пол, постоянен адрес, телефон, адрес на електронна поща, данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди.

Срок на съхранение

Чл. 8. Абела Тур ЕООД съхранява личните ви данни за срок до отпадане на основанието, при пълно съобразяване на специалните законови изисквания по Закона за туризма, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите и другите нормативни актове.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 9. Абела Тур ЕООД може по собствена преценка и при необходимост да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Това са партньри на Абела Тур ЕООД като резервационни системи, превозвачи, места за настаняване, застрахователи, туроператори или туристически агенти, обслужващи администратора банки (за целите на успешното плащане на услугата по договора), счетоводни фирми, куриери и други, които гарантират тяхната защита и тази информация може да се намери на техни интернет страници или в техни офиси.

Чл. 10Когато услугата се осъществява извън границите на ЕС и ЕИП, Абела Тур ЕООД предава лични данни на партньори от трети държави, територии или международни организации при осигурено адекватно ниво на защита или предвидени подходящи гаранции  и ефективни правни средства за защита, както е посочено в Регламента.

Права на субекта на данни

Чл. 11. Вие имате следните права по Регламента:

 1. Право да бъдете информиран;
 2. Право на достъп – може да поискате от нас информация дали и какви ваши лични данни и с каква цел обработваме и държим. Абела Тур ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, когато исканията са прекомерно чести.
 3. Право на коригиране – имате право да поискате Абела Тур ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточности в личните ви данни
 4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – имате право да поискате Абела Тур ЕООД да изтрие без ненужно забавяне личните ви данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

в) вие възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на Република България, което се прилага спрямо Абела Тур.

5.Право на ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

a) оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на Абела Тур ЕООД да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само да се огрании използването им;

в) Абела Тур ЕООД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Абела Тур ЕООД  имат преимущество пред вашите интереси;.

 1. Право на оттегляне на съгласието – може да оттеглите даденото от вас съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
 2. Право на преносимост – имате право да получите вашите лични данни или да поискате те да бъдат пряко прехвърлени към посочен от вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 3. Право на възражение и жалба.
 4. Права във връзка с автоматизирано вземане на решение и профилиране – имате право да възразите срещу автоматизирано вземане на решение и профилиране.

Може да упражните правата си  като подадете заявление на имейл адрес: gdpr@abelatour.com. Абела Тур ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност за идентифицирането ви като притежател на данните.

Линкове към други уеб страници

Чл. 12. Нашият сайт съдържа линкове към други уеб страници. Те представляват единствено препратки към сайтове на хотели и други субекти, с които си партнираме или предлагаме. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. Моля, обръщайте внимание на информацията за защита на личните данни, която е дадена на чуждите уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Нашият сайт използва бисквитки за да може да функционира коректно, за да може във възможно най-голяма степен да се възползвате от него и за вашето удобство за ползване и сигурността. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. Някои от тях допринасят за оптималното използване на уеб страницата ни. Те вече са запаметени на вашия компютър, без ние да сме имали възможността да поискаме вашето съгласие. Други „бисквитки“ ще се запаметят едва след като сме взели вашето съгласие.

Бисквитки, които използваме

Задължителни бисквитки

Задължителните „бисквитки“ правят работата на сайта възможна и коректна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. С тези бисквитки информацията се показва на правилния език, използват се за кеширане и др. Този сайт не може да работи правилно без такива „бисквитки“.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки позволяват да се използва пълната функционалност на нашия сайт. Те дават възможност на сайта да запомня информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например предпочитаният от вас език или региона, в който се намирате.

Бисквитки за статистика

Чрез тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Маркетингови бисквитки

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация и данните за поведението ви стигат анонимизирано до Google. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adwise и др.

 

Настройки на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте пред вид, че можете да настроите браузъра си така, че да „съобщи“ на модулите за анализ, че Вие не желаете посещението Ви да бъде записано за статистика.

Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.